Všeobecné obchodní podmínky

Společnost MedixIN Solutions s.r.o., IČ: 08742375, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, spisová značka: C 324408/MSPH Městský soud v Praze, („MedixIN Solutions“), spravuje webové stránky na internetové adrese www.doktorfone.com a telefonickou linku profesní služby DoktorFONE 900 50 50 50 a 900 20 20 20. Jejich účelem je informovat Uživatele o dostupných zdravotnických specialistech, jejich odborném zaměření a časové dostupnosti a umožnit tak Uživatelům telefonicky kontaktovat Uživatelem zvoleného specialistu za účelem konzultace.

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky a principy užívání služby DoktorFONE uživateli:

 1. Definice pojmů
 • Telefonická linka“ je telefonická profesní linka DoktorFONE 900 50 50 50 a 900 20 20 20 s přístupem ke Službě s vyjádřenou cenou.
 • Webové stránky“ jsou webové stránky na internetové adrese www.doktorfone.com.
 • Služba“ je profesní zdravotní služba DoktroFONE, která umožňuje uživateli odbornou zdravotní konzultaci se Specialistou za poplatek dle příslušného zvýšeného tarifu.
 • Specialista“ je lékař, lékárník, stomatolog, veterinář nebo jiný odborný zdravotnický specialista účastnící se poskytování Služby jako konzultující specialista.
 • Uživatel“ je jakákoli osoba, která navštíví Webové stránky nebo vytočí telefonickou linku DoktorFONE 900 50 50 50 a nebo 900 20 20 20.
 • DoktorKOD“ je exkluzivní číselný kód určený pro přímé spojení s požadovaným specialistou po vytočení profesní telefonické linky DoktorFONE.
 • Správce“ je společnost spravující Webové stránky a Službu. Správcem je společnost MedixIN Solutions
 • Agregátor“ je společnost, která technicky spravuje Telefonickou linku. Agregátorem je společnost Quantcom, a.s.
 1. Provoz Webových stránek a Telefonické profesní linky DoktorFONE
 • Správce na Webových stránkách zpřístupňuje profily Specialistů, jejich odborné zaměření, časovou dostupnost a příslušný exklusivní DoktorKOD každého Specialisty. U každého Specialisty jsou v rámci jeho Osobní Karty uvedeny na Webových stránkách zejména tyto údaje:
  • jméno a příjmení Specialisty
  • místo působiště Specialisty
  • specializace
  • konzultační hodiny profesní službou DoktorFONE
  • kontaktní číselný kód Specialisty DoktorKOD v rámci profesní služby DoktorFONE
 • Správce spravuje Webové stránky. Správce prostřednictvím Webových stránek poskytuje informace na nich uvedené.
 • Správce nabízí možnost využít Telefonickou linku. Telefonickou linku technicky agreguje Agregátor.
 • Správce neodpovídá za případné výpadky Webových stránek, telefonického spojení, pokud jsou tyto zapříčiněny na straně třetích osob (provider, operátor, agregátor), ani za vyúčtování volání na Telefonickou linku.
 • Správce je oprávněn za účelem provádění aktualizace Webové stránky nebo Telefonickou linku dočasně omezit nebo znepřístupnit (odstávka).
 1. Podmínky užívání Služby
 • Poskytnutá informace nebo konzultace je pouze obecnou vysvětlující či vysvětlující informací nebo konzultací. Služba nenahrazuje poskytnutí lékařské péče nebo lékařskou pohotovost ani jinou činnost složek záchranného systému. V případe přímého ohrožení zdraví nebo života je Uživatel povinen přednostně kontaktovat příslušnou složku záchranného systému např. na lince 112.
 • Užívat Službu může jakákoli osoba.
 • Se Specialistou se Uživatel spojí tak, že během Specialistou uvedených konzultačních hodin profesní službou DoktorFONE vytočí číslo Telefonické linky a následně zadá kontaktní číselný kód Specialisty DoktorKOD.
 • Vytočením čísla Telefonické linky DoktorFONE vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 1. Poskytování konzultace
 • Specialisté poskytující konzultace přijímají telefonní hovory Uživatelů pouze během uvedených konzultačních hodin službou DoktorFONE, které jsou aktuálně uveřejněny v Osobní Kartě specialisty na Webových stránkách.
 • Uživatel bere na vědomí, že Specialista může být během konzultačních hodin službou DoktorFONE zaneprázdněn a nemusí být schopen telefonní hovor přijmout.
 • Specialista je oprávněn dočasně poskytování konzultace pozastavit, o tom informuje na Webových stránkách v rámci Osobní Karty specialisty. Mimo konzultační hodiny službou DoktorFONE, ani v době pozastavení konzultací nejsou telefonní hovory na Specialistu směrovány.
 • Specialista je oprávněn sjednat si, aby za něj telefonní hovory dočasně přijímal zastupující Specialista.
 • Specialisté jsou povinni poskytovat konzultace v souladu se zákonem, svědomitě, v souladu s aktuálními poznatky medicíny a na náležité odborné a profesní úrovni.
 • Za obsah konzultace nese odpovědnost výhradně Specialista, který tuto poskytl. Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah a kvalitu konzultace. Správce není odpovědný za případná práva nebo nároky Uživatele související s poskytnutím konzultace, zejména za případnou škodu nebo újmu vzniklou Uživateli v důsledku konzultace.
 • Správce neověřuje ani nemonitoruje komunikaci mezi Uživatelem a Specialistou. Případné připomínky nebo náměty na zlepšení může Uživatel zasílat na e-mailovou adresu info@doktorfone.com. Prostřednictvím stejné emailové adresy může Uživatel bez nároku na odměnu doporučit lékaře, lékárníka, stomatologa, veterináře nebo jiného odborného zdravotníka pro zapojení do profesní služby DoktorFONE. Správce není povinen připomínkám, námětům a doporučením Uživatelů vyhovět. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl, a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Správcem. Nakládání s osobními údaji Uživatele podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel má právo kdykoliv souhlas odvolat e-mailem na info@doktorfone.com.
 1. Platba za konzultace
  1. Cena Služby je hrazena ve formě úhrady ceny volání na Telefonickou linku Služby. Cena Služby je účtována zvláštním, tzv. prémiovým tarifem, profesní linka DoktorFONE 900 50 50 tarifem 50 Kč za minutu, profesní linka DoktorFONE 900 20 20 20 tarifem 20 Kč za minutu příslušným telefonním operátorem Uživatele v rámci jeho pravidelného vyúčtovaní.
  2. Případné reklamace vyúčtovaní Uživatel uplatňuje u svého telefonního operátora.
  3. Aktuální cena za volání je uvedena na Webových stránkách, a to jako minutová sazba uváděná včetně DPH.
  4. Uživatel platí za každou započatou minutu hovoru od okamžiku využití Telefonní linky, a to bez ohledu na to, zda dojde k přepojení hovoru na Specialistu.
 2. Copyright a průmyslová práva
  1. Materiály publikované na Webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část Webových stránek nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
  2. Názvy DoktorFONE a DoktorKOD jsou užívány jako obchodní značky společnosti MedixIN Solutions. Další názvy a označení na Webových stránkách mohou být obchodní značky nebo registrovanými ochannými známkami příslušných vlastníků.
 3. Změny Podmínek a ukončení Služby
  • Správce si vyhrazuje právo Službu kdykoliv bez náhrady ukončit. Správce je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na Webových stránkách.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2022.